Saturday, August 4, 2012

Abstrak Kajian Permasalahan Amalan Pengajaran


Permasalahan Amalan P&P Dalam Kalangan Guru Pelatih Praktikum KPLI LPBS j-QAF

Oleh,

Ustaz Md Zuki Bin Hashim
Jabatan Pendidikan Islam & Moral
IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah
 

ABSTRAK

Kajian ini adalah kajian kes ke atas sembilan orang guru pelatih program KPLI LPBS j-QAF yang sedang menjalani latihan praktikum bagi mengenalpasti permasalahan yang sering dihadapi dan puncanya. Kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan latihan praktikum melalui penyeliaan berfokus. Data kajian diperoleh daripada pemerhatian ke atas amalan pengajaran dalam bilik darjah. Data yang diperoleh direkodkan sebagai catatan anekdot. Data juga diperoleh daripada temubual dengan guru pelatih untuk mengenalpasti punca setiap masalah praktikum.  Kajian ini mendapati enam permasalahan yang sering dihadapi oleh para guru pelatih iaitu kurang berjaya menjalankan penilaian aras bagi setiap langkah pengajaran, kurang berjaya melaksanakan kepelbagaian teknik pengajaran & pembelajaran, kurang mahir menerapkan kemahiran berfikir, kurang berjaya menerangkan pemikiran reflektif, kurang berjaya menggunakan Bahan Bantu Mengajar secara berkesan, kurang berjaya mengawal kelas semasa P&P. Kajian ini juga mendapati antara punca permasalahan praktikum ialah bimbingan keguruan semasa interaksi bersemuka yang kurang berkesan, latihan praktikum dijalankan sebelum sukatan pelajaran kursus keguruan disempurnakan ketika interaksi bersemuka, tiada pendedahan kemahiran belajar dalam struktur kursus dan tiada keselarasan format refleksi pengajaran. Semoga hasil kajian ini dapat membantu guru pelatih untuk mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran keguruan yang diperlukan oleh sistem pendidikan arus perdana di Malaysia. Penyelidik mencadangkan penyelidikan lanjutan berasaskan kepada setiap permasalahan yang telah dizahirkan dalam kajian ini.     

Wednesday, January 11, 2012

Abstrak Kajian Permasalahan Praktikum

Berikut ini saya perturunkan abstrak kajian permasalahan praktikum yang telah saya jalankan dalam kalangan Guru Pelatih Praktikum sepanjang tahun 2009. Artikel telah dikemukakan kepada pihak IPG KSAH untuk tujuan penerbitan dalam Jurnal Penyelidikan.  Stakat ini jurnal tersebut masih belum diterbitkan.

Permasalahan Praktikum Dalam Kalangan Guru Pelatih KPLI LPBS j-QAF
Ustaz Md Zuki Bin Hashim
Jabatan Pendidikan Islam & Moral

Kajian ini ialah kajian kes ke atas sembilan orang guru pelatih program KPLI LPBS j-QAF yang sedang menjalani latihan praktikum bagi mengenal pasti permasalahan yang sering dihadapi dan puncanya. Kajian ini diharapkan dapat membantu bagi meningkatkan keberkesanan latihan praktikum melalui penyeliaan berfokus. Data kajian diperoleh daripada analisis ke atas dokumen yang terdiri daripada Buku Rancangan Pengajaran Harian dan portfolio yang disediakan oleh guru pelatih. Dokumen sokongan lain yang dianalisis ialah  Struktur Program LPBS, Modul Interaksi j-QAF dan Huraian Sukatan Pelajaran. Data juga diperoleh daripada temu bual dengan guru pelatih untuk mengenal pasti punca setiap masalah praktikum.  Dapatan kajian ini mendapati enam permasalahan yang sering dihadapi oleh para guru pelatih iaitu kecelaruan dalam penetapan aras bagi hasil pembelajaran, kurang berjaya merancang kepelbagaian teknik pengajaran dan  pembelajaran, kurang penerapan kemahiran berfikir, kurang menguasai penulisan refleksi yang bermakna, tiada analisis bermakna setiap ujian yang dijalankan dan kurang mahir dalam penulisan jurnal mingguan yang bermakna.   Kajian ini juga mendapati antara punca permasalahan praktikum ialah bimbingan semasa interaksi bersemuka yang kurang berkesan, latihan praktikum dijalankan sebelum sukatan pelajaran kursus perguruan disempurnakan ketika interaksi bersemuka, tiada pendedahan kemahiran belajar dalam struktur kursus, tiada keselarasan format penulisan refleksi pengajaran dan tiada pendekatan yang jelas tentang kaedah penulisan jurnal. Semoga hasil kajian ini dapat membantu guru pelatih untuk mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran keguruan yang diperlukan oleh sistem pendidikan arus perdana di Malaysia. Penyelidik mencadangkan penyelidikan lanjutan berasaskan setiap permasalahan yang telah dizahirkan dalam kajian ini.

ABSTRAK KAJIAN TINDAKAN

Berikut ini saya perturunkan abstrak kajian tindakan yag telah saya jalankan dalam kalangan Guru Pelatih Praktikum pada semester 1/2011. Semoga abstrak ini akan mencetus perkongsian lanjut dalam kalangan warga pendidik.  Kertas ini telah dibentang pada 20 Oktober 2011 dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan IPG Zon Utara di IPG Kampus Pulau Pinang.

APLIKASI JARAWAK UNTUK MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUAT PENILAIAN ARAS HASIL PEMBELAJARAN SETIAP LANGKAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Oleh;
Ustaz Md Zuki Bin Hashim
Guru Cemerlang
Jabatan Pendidikan Islam & Moral
IPG Kampus Sultan Abdul Halim

ABSTRAK
Kajian Tindakan ini telah dijalankan dengan tujuan untuk mempertingkatkan kemahiran membuat penilaian aras HP bagi setiap langkah P&P dalam kalangan GPP. Berdasarkan pengalaman penyelidik menyelia praktikum didapati GPP tidak mahir membuat penilaian aras HP setiap langkah P&P.  Penyelidik telah memerhati amalan membuat penilaian dalam kalangan peserta kajian dan didapati bahawa mereka juga tidak melakukannya kerana sukar untuk membuat penilaian dalam kalangan murid yang sangat ramai kerana akan melibatkan masa yang lama. Penyelidik telah membina modul JARAWAK untuk membantu GPP membuat penilaian aras. GPP telah dibimbing untuk membina JARAWAK bermula daripada membuat ujian pengkelasan murid, menganalisis dapatan ujian, membina JARAWAK dan aplikasi JARAWAK dalam bilik darjah.  Kajian ini dijalankan dalam kalangan tiga orang GPP PISMP semester tujuh. Dapatan kajian berasaskan pemerhatian penyelidik terhadap amalan P&P di lapangan dan analisis dokumen RPH.  Kajian ini telah mendapati bahawa GPP begitu mahir membina ujian pengkelasan murid dan menganalisis secara lebih bermakna.  Dapatan kajian ini juga telah membuktikan bahawa penggunaan modul JARAWAK telah berjaya meningkatkan kemahiran membuat penilaian aras HP bagi setiap langkah P&P dalam kalangan peserta kajian. Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu GPP untuk meningkatkan kemahiran menilai aras HP. Manakala Guru Pembimbing dan Pensyarah Penyelia pula dapat membimbing dan menyelia GPP secara berkesan.

Monday, April 4, 2011

FASA PEMANTAUAN PRAKTIKUM

Salam buat semua Guru Pelatih yang sedang menjalani praktikum di sekolah. Saya suka memperingatkan anda bahawa tidak mengmabil mudah dengan aspek penyeliaan dan bimbingan praktikum. Lazimnya kedapatan GP yang mula cuai dengan praktikum setelah tamat penyeliaan bersama antara pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Kedapatan GP yang tidak lagi menulis RPH dan tidak melengkapkan portfolio terumata jurnal mingguan. Saya suka mengingatkan semua GP bahawa selagi tempoh praktikum belum tamar sepenuhnya, maka lawatan masih tetap diteruskan oleh pemantau hingga ke hari yang terakhir. Saya mengharapkan anda bersabar dengan tempoh ini. Buatlah yang terbaik untuk diri sendiri. Lawatan pemantau adalah penentu terakhir pemarkahan praktikum anda. Saya mendoakan anda akan sentiasa sabar, bersedia, profesional dan iltizam dengan tanggungjawab yang diamanahkan kepada anda.

Tuesday, January 11, 2011

PRAKTIKUM SEMESTER 1/2011

Assalamualaikum,

Praktikum semester 1/2011 sudah bermula. Saya telah dipertanggungjawab menyelia beberapa orang pelajar pada semester ini.

Praktikum PISMP Ambilan Januari 2008 SK Sungai Lalang (:
1. Muhd Musadiq bin Awang @ Yaacob
2. Mohd Zulfadhli Bin Muhammad
3. Nik Mohd fahmi Bin Nik Harun Aminarrashed.

Praktikum KDPM KDC SABK Ambilan November 2007 SMA Al-Hidayah, Kuala Kurau:
1. Suryani Binti Shahrom
2. Mohd Rozi Bin Abdul Wahab
3. Mohamed Shahril Bin Ibrahim

Praktikum KPLI (SM) Ambilan November 2009 SMA Fauzi, Yan Kechil (16 Januari - 14 April 2011):
1. Ahmad Shazali Ahmad Fauzi (IPGKB)
2. Shukriah Shafie (IPGKB)

Saya mohon kepada pelajar di bawah penyeliaan saya supaya merujuk kepada kandungan blog ini terlebih dahulu sebelum saya hadir interaksi bersemuka bagi meningkatkan keberkesanan perkongsian ilmu & kemahiran.

Wednesday, September 22, 2010

SELAMAT MERAIKAN AIDIL FITRI


Saya merakamkam ucapan tahniah kepada semua guru dalam perkhidmatan dan guru pelatih praperkhidmatan yang beragama Islam di atas kejayaan melaksanakan perintah Allah SWT iaitu berpuasa fardhu sepanjang bukan Ramadhan yang lalu.

Saya juga mengucapkan Selamat Meraikan Aidil Fitri sebagai tanda kejayaan mengharungi cabaran sepanjang melaksanakan ibadah tersebut.

Saya juga mendoakan agar semua dapat meneruskan cabaran enam hari berpuasa pada bulan Syawal demi ganjaran berpuasa sepanjang tahun.

Allahu Akbar walillahil Hamd.

Saturday, January 23, 2010

PERNYATAAN MASALAH PRAKTIKUM 7

Masalah praktikum ketujuh ialah penerapan Kemahiran Berfikir yang sangat terhad yang berulang-ulang dengan kemahiran yang sama. Masalah ini telah menyebabkan guru tidak tahu untuk mencungkil kemahiran berfikir dalam kalangan murid dan sesi P&P dilakasanakan berpusatkan guru. Berdasarkan temubual dengan guru pelatih didapati bahawa mereka tidak arif tentang kemahiran berfikir.